Rusfrie fritidsarenaer

Forskning viser at organiserte fritidsaktiviteter virker beskyttende og forebyggende på ungdom og rusbruk.

 Det samme kom fram i Ungdataundersøkelsen fra 2018 som viser at det er færre som deltar i organiserte fritidsaktiviteter blant dem som har brukt hasj eller marihuana enn blant dem som ikke har prøvd slike stoffer.

Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter knyttes altså til uheldige konsekvenser som ensomhet, kriminalitet og rus. Forskning viser også at det er en helt klar sammen heng mellom sosioøkonomisk familiebakgrunn og hvorvidt de unge er med i noe form for organisert fritidstilbud. Derfor må kommunens prioritere å tilby alle unge, uavhengig av familieøkonomi, en meningsfull fritid.

Tall fra SSB viser at antallet kommunale fritidsklubber er redusert fra 732 i 2009 til 648 i 2017. Tallet på fritidssentre har også gått ned. Likevel viser spørreundersøkelser av tre unge mellom 13 og 16 år bruker kommunale fritidsklubber. Et godt rusforebyggende tiltak kan derfor være å gi ungdommene i lokalsamfunnet fritidssentre og ungdomsklubber med trygge og tilstedeværende voksne.

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter: