Politiske krav: Trygg, meningsfull og rusfri ungdomstid

Alle ungdom har rett på en trygg, meningsfull og rusfri ungdomstid.
Lokalpolitikerne må ta i bruk de virkemidlene forskning viser at fungerer for å gi alle unge dette. 

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Ungdommer i alderen 15 til 18 år vil gjerne delta på de samme arenaene som voksne

Forskning viser at organiserte fritidsaktiviteter virker beskyttende og forebyggende på ungdom og rusbruk.

Foreldre er de viktigste forebyggerne, og det må legges tilrette for at de samarbeider om grensesetting.