Hensynet til barn og unge først

Ungdommer i alderen 15 til 18 år vil gjerne delta på de samme arenaene som voksne

FNs barnekonvensjon artikkel 13 sier at «alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv». Rundt seks av ti ungdommer i Norge synes at kulturtilbudet der de bor er bra. Andelen er ganske lik blant gutter og jenter.

Ungdommer i alderen 15 til 18 år vil gjerne delta på de samme arenaene som voksne. De vil gå på de samme konsertene, revyene, utekinoene, festivalene, stand-up showene og kunstutstillingene som voksne. De ønsker seg også adgang til politiske debatter om de samme samfunnsspørsmålene som voksne. Men på grunn av voksnes behov for å bruke alkohol i slike sammenhenger blir unge ofte stengt ute. I noen tilfeller får de ikke adgang på grunn av skjenkebevilling og i andre tilfeller kan alkoholbruken gjøre stedet mindre velkomment og trygt for unge mennesker.

90 000 barn under 18 år lever med minst en forelder som misbruker alkohol. Det pålegger storsamfunnet et ansvar for å skjerme unge fra alkoholbruk i offentligheten. Vi oppfordrer derfor lokalpolitikere til å sette hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken og ved tildeling av midler til kulturarrangement slik at rusfrie arrangement prioriteres.

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter: