Er du enig i at foreldre må involveres i forebyggingsarbeid? 

Så fint at du er enig i foreldre må involveres i forebyggende arbeid! 

Det høres kanskje selvsagt ut, men på denne siden har vi skrevet litt mer om hva dette innebærer og hva lokalpolitikerne kan gjøre av konkrete tiltak for å sørge for dette. 

"

Den viktigste jobben for å få ungdom til å drikke mindre alkohol gjør du hjemme. Som forelder har du en sentral rolle og kan være med på å utsette debutalderen og avgrense barna sin bruk av alkohol.

Folkehelseinstituttet

"

Foreldre er de viktigste forebyggerne

Tydelige og trygge foreldre som er gode forbilder er en av de viktigste beskyttende faktorene når det gjelder forebygging av rusproblemer.

Foreldre er viktige forbilder

Foreldre har en viktig oppgave i å tilrettelegge for at den unge opplever rusfrihet og trygghet i oppveksten. Det betyr tydelige voksne som verken er forsyningskilde (kjøper) alkohol til den unge eller serverer alkohol til unge før lovlig alder. Forskning viser at unge som får alkohol servert hjemme drikker seg statistisk oftere beruset ute. En rusfri ungdomstid betyr også at den unge i størst mulig grad skjermes for voksen rusbruk (passiv drikking), da ungdom og barn formes av det de ser og hører hjemme.

Foreldre må få kunnskap og verktøy

I IOGTs foreldreundersøkelse fra 2023 svarer 66 % av tenåringsforeldre ønsker at det arrangeres møter for foreldre på sin ungdoms skole. Mange foreldre mangler kunnskap både om egen betydning og hva de bør gjøre og ikke bør gjøre for å best forebygge at barna får problemer med rus.

IOGT skaper nettverk mellom foreldre

IOGT driver Sterk&Klar, et forebyggingsprogram som støtter og styrker de voksne i rollen som ungdomsforeldre og viktige rollemodeller. I perioden 13-17 år vil de fleste ungdommer møte på, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til alkohol.

Ster&Klar har som mål å utsette ungdommens alkoholdebut ved å gi foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn og legger til rette for samarbeid mellom foreldrene.

Å tilby dette programmet på ungdomsskolene i kommunen er en måte å støtte foreldrene og involvere dem i forebyggingsarbeidet på. 

Bestill i 2023 og få et foreldretreff gratis. 

sterkogklar.no

 

Lokalt samarbeid – gode krefter får til mer sammen 

I forebyggingssammenheng trengs det nært og godt samarbeid mellom ulike instanser og profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Et tett samarbeid mellom helsetjenesten, politi, utekontakt og politikerne er viktig for å identifisere problemområder og sette inn målrettede tiltak. Det er også viktig med regionalt samarbeid, ikke bare med politi, men også med nabokommuner. Ungdom forflytter seg over kommunegrensene, spesielt i små kommuner uten videregående skoler. 

SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er en modell for å samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet, som benyttes av om lag 180 norske kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene (SFK) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte opp SLT-arbeidet i kommunene. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. 

Viktige spørsmål til lokalpolitikere:  

 • Hvordan involverer kommunen foreldrene i forebygging av rusproblemer?
 • Har ungdom rusfrie, attraktive og inkluderende fritidsaktiviteter?
 • Hvordan er dekningen helsesjukepleier på skolene?
 • Ønsker du at kommunen gjennomfører russpesifikke forebyggingsprogrammer for foreldre?

Hva kan du som velger gjøre?

Det er mye politikerne kan gjøre for å støtte opp om dette, og det betyr mye at du viser dine politikere at du er opptatt av dette. Politikere setter også pris på engasjerte velgere som deler kunnskap med dem eller gir dem ros og støtte når de gjør gode valg.

Meld deg på nyhetsbrev for frivillige

Tips en politiker

Del i sosiale medier

Les mer om hva du kan gjøre

Hva kan du som lokalpoliker gjøre?

Som du ser over er det mange ting som kan gjøres lokalt i kommunen for å få til dette. 

Ønsker du mer kunnskap eller støtte?

IOGT kommer gjerne til din kommune for et møte der vi presenterer muligheter i lokal alkoholpolitikk - ta kontakt på iogt@iogt.no - 23214580. 

Meld deg på ruspolitisk nyhetsbrev

Del i sosiale medier hva du mener

Ressursside for politikere

 

Anbefalinger om forebygging

(hentet fra heftet Lokal ruspolitikk)

 • Ungdata skal gjennomføres på alle ungdomsskoler og videregående skoler i samtlige kommuner hvert år. Resultatene må brukes som basis for samordnet lokal forebyggende innsats. 
 • Kommunene skal tilrettelegge for attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud for ungdomsbefolkningen. Dette er en investering i inkludering, utjevning og for å hindre rekruttering til rusmiljøer. 
 • Skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og helsesøstertilbudet må styrkes, slik at tjenestene er lett tilgjengelige for alle unge i kommunen. 
 • Kompetansen om rus må økes i helsestasjons-, skolehelsetjenesten og blant andre ansatte som er i kontakt med barn og unge. 
 • Alle som jobber med barn og unge skal systematisk jobbe for å identifisere barn som vokser opp med foresatte som misbruker rusmidler, slik at riktig oppfølgingstiltak kan iverksettes. 
 • Foreldrene må inkluderes og brukes, som en ressurs i det rusmiddelforebyggende arbeidet. Foreldreinvolvering i skolens forebyggende arbeid skal være obligatorisk. 
 • Program for foreldreinvolvering bør videreutvikles og evalueres. Slike programmer må være offentlige myndigheters ansvar, men frivillige organisasjoner som har kompetanse og erfaring fra dette området bør brukes som ressurser. 
 • Alle kommuner må ha et politiråd eller SLT-arbeid. Skolene bør inngå i SLT-samarbeidet. 
 • Alle skoler må ha retningslinjer for å følge opp elever med begynnende eller pågående rusproblemer. Det må være tydelig hvilken instans foreldre, medelever og andre kan melde fra til ved bekymring for en ungdom som kan ha et rusproblem. 
 • Frivillige organisasjoner, utekontakt, og lignende instanser bør brukes, både som supplement til undervisningen og som en del av oppfølgingen for ungdom som har inngått avtaler om ruskontrakt. Dette kan gjenspeiles i offentlige støtteordninger. 
 • En lovfestet minstestandard for oppfølging av ungdom med begynnende rusproblemer innføres i arbeidet med etableringen av de nye rådgivende enhetene for russaker i kommunene. 
 • Det må lages en felles faglig standard og oppretting av en nasjonal koordineringsenhet for oppsøkende arbeid som kan bidra med støtte og fagkompetanse til kommunene.