Hvorfor trygg ungdomstid?

IOGT er en rusmiddelpolitisk organisasjon som tar kampen for en mer solidarisk rusmiddelpolitikk. Målet er å skape tryggere, sunnere og triveligere lokalsamfunn for barn og voksne.  

Rusmiddelbruk er én av flere faktorer som kan redusere livskvaliteten og skape utrygghet. Høyt alkoholinntak rammer barn av foresatte som drikker for mye, forbipasserende som utsettes for blind vold utenfor den lokale puben, studenter som havner på legevakta fordi de skadet seg på fylla og alle dem som pådrar seg lidelser som følge av høyt og langvarig inntak.

Alkoholen koster også samfunnet mye. Det estimeres med at vårt inntak av alkohol koster oss omlag 100 milliarder årlig, som følge av blant annet helseutgifter og tapt arbeidsproduktivitet.

Vinmonopolet, høye salgs- og skjenkeavgifter, begrensninger av åpningstider, reklameforbud og kontroll av salgs- og skjenkesteder er viktige politiske virkemidler for å begrense alkoholbruken. I dag er dette regelverket under press.

I løpet av de siste 30 årene har den norske befolkningen økt alkoholinntaket med ca. 40 prosent. En økning i alkoholinntaket skjer ikke tilfeldig, men som følge av politiske føringer og endringer i kulturelle normer. At vi drikker mer nå enn før skyldes blant annet større tilgjengelighet til alkohol, økt kjøpekraft og mer liberale holdninger til alkohol. Disse faktorene påvirker også hverandre.

IOGT er en rusmiddelpolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i rusmiddelpolitiske spørsmål. Vi stiller spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Vår ambisjon er å få ned den skadelige alkoholbruken. Derfor støtter vi oss på Verdens helseorganisasjon som viser at dette gjøres mest effektivt ved å satse på universelle forebyggingstiltak. Målet er å få ned totalforbruket av alkohol, slik får vi også ned den skadelige bruken. Dette gjøres best ved å begrense tilgangen til alkohol og opprettholde reklameforbudet. I tillegg må det satses mer på rusforebygging, særskilt rettet mot barn og unge. 

Kommunene har stort handlingsrom til å definere alkoholpolitikken lokalt, derfor er lokalpolitikken et prioritert område for oss. Vi jobber for at lokalpolitikerne skal legge til rette for en rusfri og trygg ungdomstid og føre en solidarisk og ansvarlig skjenkepolitikk. Gjennom møter med politikere, alkoholpolitiske møter, standsaktivitet, høringer, leserinnlegg og medie- og informasjonsarbeid bidrar vi til tryggere og bedre lokalsamfunn. 

 

Les mer om våre prioriterte politiske saker 

Trygg ungdomstid

Politisk rådgiver:

David Pletten Aasgard

97971059

david.pletten.aasgard@iogt.no

 

Er du enig-kampanjen er et verktøy for å snakke med lokalpolitikere om alkoholpolitiske virkemidler som virker.

Les mer på: erduenig.no