Advarer mot å redusere støtten til WHO nå

Foto: Øyvind S. Endal

Regjeringen foreslår kutt i internasjonal innsats mot alkoholskader, psykisk uhelse og andre ikke-smittsomme sykdommer. IOGTs bistandsorganisasjon, Forut, reagerer kraftig.

Norge har vært en viktig pådriver for den globale handlingsplanen mot alkoholskader som skal vedtas i WHO denne måneden. IOGT er bekymret for hvilke konsekvenser norske budsjettkutt vil kunne få for realiseringen av denne planen og arbeidet mot ikke-smittsomme sykdommer generelt.

SE VIDEOEN: WHOs nye handlingsplan mot alkoholskader – hva inneholder den og hvordan har den blitt til

Lavinntektsland trenger støtte i kampen mot alkoholindustrien

Norge har hatt en ledende rolle i forbindelse med WHOs normative arbeid, hvor støtten til den globale alkoholstrategien og til SAFER-initiativet gjør det mulig for WHO å bistå lav- og middelinntektsland med å innføre en kunnskapsbasert alkoholpolitikk og sette folkehelse foran næringsinteresser.

Norge er viktig for bekjempelsen av ikke-smittsomme sykdommer

Ikke-smittsomme sykdommer tar flest liv i verden og forsterker risiko for smittsomme sykdommer. Psykiske lidelser alene vil være vanligste årsak til for tidlig død innen 2030.

Da strategien for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i norsk utviklingspolitikk ble lansert i 2019, var det et resultat av mange års arbeid i WHO og Norge for at sykdommer som psykisk uhelse, rus-utfordringer, diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer skulle få sin rettmessige plass i det globale helsearbeidet.

Mange års arbeid, kunnskap og erkjennelser kan bli satt til side

Det er bygget opp viktig kompetanse på dette i norsk forvaltning og i sivilsamfunnsorganisasjonene. Så sent som i april inngikk Norge en avtale med WHO og Ghana om å investere i bekjempelsen av ikke-smittsomme sykdommer, og Forut er bekymret for hva som vil skje med dette arbeidet nå.

– Kan statsministeren løpe fra disse avtalene? spør Foruts generalsekretær Ida Oleanna Hagen.  

Norge har vært en ledende aktør for global helse og har bidratt til at verdenssamfunnet har tatt inn over seg omfanget av skadene som ikke-smittsomme sykdommer forårsaker.

"

Ikke-smittsomme sykdommer tar flest liv i verden og forsterker risiko for smittsomme sykdommer. 

"

For psykisk helse alene estimerer World Economic Forum at inntektstapet globalt de neste 20 årene (2016-2036) på grunn av psykisk sykdom, vil være 150 trillioner norske kroner. Det er mer enn én prosent av verdens samlede BNP.   

- Vi står nå i fare for at disse erkjennelsene kan bli satt til side, og at vi ikke får høstet bedre helse og bedre liv ut av alt arbeidet som har blitt lagt ned over mange år. Det vil få alvorlige konsekvenser og er et stort tilbakesteg i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, sier Hagen.

Les mer på Foruts hjemmeside

Ber om at bevillingene opprettholdes

I sitt høringssvar anbefaler Forut å opprettholde Norges ledende rolle som pådriver i det globale helsearbeidet. De ber om at bevilgningen på helse i post 70 må opprettholdes på opprinnelig nivå og ikke reduseres med 470 millioner kroner. Og at bevilgningen på post 71 for Norges frivillige bidrag til WHO må opprettholdes på opprinnelig nivå og ikke halveres.   

Les hele høringsinnspillet fra Forut her.

12.00-15.00 31. mai 2023

Kristiansand teateret, ‍Kongens gate 2

18.00-20.00 31. mai 2023

Nordre Skøyen hovedgård

12.00-16.30 4. juni 2023

Foten Camping, Gressvik Fredrikstad ved Foten badeplass

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

17.00 9. juni - 13.00 11. juni 2023

Åsane folkehøgskole

Nyheter

Det står bra til med ungdom i Oslo. Det er hovedkonklusjonen i Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023. – Trivselen øker og færre forteller om ensomhet og psykiske plager, sier Andres Bakken ved NOVA.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i vår et forslag til ny forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven på høring. IOGT støtter forslaget.

i Nynorskordboka kan vi lese at ein influensar er ein påverkar. Altså ein person som vil påverke nokon til noko. I daglegtale kan ein påverkar også verte omtalt som ein lobbyist.