Stort engasjement for ungdom og rusforebygging i Larvik

2. mai arrangerte IOGT politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging i Larvik. I underkant av 60 fremmøtte hørte politisk rådgiver Malin Lenita Vik fortelle om viktigheten av forebyggingsarbeid, før lokale innledere overtok.

I debatten som etterfulgte innledningene deltok representanter fra Rødt, Partiet De Kristne, Venstre, Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Bedre Larvik.

Tidligere håndballspiller, forfatter og foredragsholder Anja Hammerseng-Edin holdt et engasjerende innlegg, der hun snakket om det sterke iboende behovet alle mennesker har om å være «en av flokken». Hun uttalte at det hadde vært vanskeligere for henne – i voksen alder – å «komme ut» som en som har sluttet å drikke alkohol, enn det var å komme ut som skeiv. Hvordan oppleves det da for ungdommen?

Tidligere håndballspiller, forfatter og foredragsholder Anja Hammerseng-Edin.

Viktigheten av trygge, tilstedeværende voksne

Både diakon Mari Løchen og Marte Camilla Øyvang Lund, ved virksomhet psykisk helse og avhengighet i Larvik kommune, tok opp tråden etter Hammerseng-Edin, og snakket om hvor viktig det er for ungdommen å føle tilhørighet til noe. De ønsker seg også trygge, tilgjengelige voksne og at noen har tid til dem når de trenger det. Øyvang Lund gjorde også et poeng ut av at voksne er de viktigste rollemodellene for barn og ungdom, og at de gjør som vi gjør, og ikke som vi sier.

Flere av politikerne uttalte at vi i rusforebyggingsarbeidet må anerkjenne at foreldrene er de aller viktigste voksne, og Hallstein Bast fra MDG uttalte i den sammenheng at «vi skal være den store familien som hjelper til». Betydningen av andre viktige voksne ble også diskutert, og det ble av flere i salen etterlyst flere fagfolk inn i skolen, for eksempel miljøterapeuter og vernepleiere.

Rusfrie fritidsarenaer

Øyvang Lund poengterte også hvor viktig det er at ungdom har arenaer som tilrettelegger for inkludering og vennskap, uten at det koster for mye å delta. Det kan oppleves som veldig stigmatiserende å motta et fritidskort fra NAV, og måten fritidsaktiviteter er organisert på i dag resulterer dessverre i utenforskap for mange.

V og Rødt mente at åpne og tilgjengelige idrettshaller for ungdom kunne være veien å gå, og De Kristne, MDG og KRF tok til orde for at frivillige organisasjoner burde støttes i sitt arbeid med rusfrie møteplasser. «Frivillighet er vel og bra», uttalte Lise Holm, fylkesleder for fellesorganisasjonen i Vestfold, og var tydelig på at man også trenger fagfolk inn i fritidsklubbene. Deretter ble politikerne, av flere i salen, utfordret på å opprette flere rusfrie arenaer, også for de ungdommene som ikke er interessert i idrett. Det ble henvist til Kongegata (tidligere Larvik Fritidssenter), som et eksempel på rusfrie møteplasser som har forsvunnet de siste årene.

Fra venstre: Hanne Marte Kleven Bjordammen (Rødt), Håvar Fjære (Partiet De Kristne), Kari-Lise Rørvik (V), Øivind Heyn (H), Hallstein Bast (MDG), Olav Nordheim (SP), Elin Nyland (AP), Dorthe Kyvik Bårnes (KRF) og Anne Hansen (Bedre Larvik).

Alkoholfrie soner for barn og unge

Kristine Borvik, leder for samfunnskontakt, og advokatfullmektig Ida Johansen gav en innføring i hvordan kommunen arbeider med håndhevelse av alkoholloven i Larvik. Det er jurister som jobber med dette, og kommunen er fornøyd med at de opererer på en linje som av mange oppfattes som streng. Deres oppfordring til politikerne var å opprettholde denne linjen.  

I debatten svarte både SP, MDG og KRF kontant at det var uaktuelt med skjenking i områder der barn ferdes, og flere partier gav uttrykk for støtte til en fortsatt restriktiv skjenkepolitikk. Men debattleder Malin Lenita Vik utfordret politikerne på utfordringene kommunen har hatt med fyll i camp-området på Stavernfestivalen, der det ikke er 18-årsgrense og mindreårig ungdom dermed også ferdes. Spørsmålet fikk massivt bifall fra salen, og politikerne ble tydelig utfordret på å endre denne praksisen.

Mer ressurser til barnevernet

Da det ble åpnet for generelle spørsmål fra salen, tok Heidi Follett fra Barnevernet i Larvik ordet. Hun understreket at det pr. i dag ikke er noen begrensning på hvor mange barn en saksbehandler skal følge opp. «Det er veldig alvorlig, og det må dere gjøre noe med», var hennes klare beskjed. Representantene fra både H, MDG og KRF skrøt av den jobben barnevernet gjør, mens V og SP begge uttalte at barnevernet må få flere ressurser, slik at de får gjort jobben sin.

Fra venstre: Kari-Lise Rørvik (V), Øivind Heyn (H), Hallstein Bast (MDG), Olav Nordheim (SP) og Elin Nyland (AP). Foto: Marte Camilla Øyvang Lund.

IOGT i Larvik, ved Jan Meyer, takket avslutningsvis alle innlederne, politikerne og publikum for deltakelse og  engasjement, og oppfordret samtlige til stadig å jobbe for et tryggere Larvik for barn og unge.

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter: