Intro

Forebygging er god integrering.

Innvandrerbefolkningen drikker mindre

SIRUS-undersøkelser viser at innvandrerbefolkningen i Norge drikker vesentlig mindre enn gjennomsnittet. Dette gjelder både personer asiatisk og afrikansk bakgrunn. Samme rapport viser hvordan innvandrere som ofte omgås norske miljøer ser ut til å bli påvirket av den norske drikkekulturen. 

Personer som oppgir at de er muslimer bruker sjeldnere alkohol og er sjeldnere beruset, enn medlemmer av statskirken og personer som oppgir at de ikke tilhører noen religion.

Innvandrerungdom drikker mindre enn etnisk norsk ungdom. Holdningen til rus i innvandrermiljøene – mindre toleranse og aksept for fyll – er trolig beskyttende mot rusproblemer. Det er derfor viktig å støtte opp om dette i møtet med den norske alkoholkulturen.

Forbygging tilpasset andre kulturer

Vi vet at kulturforskjeller er en utfordring i det rusforebyggende arbeidet. Som Yvonne Larsen (KoRus) skriver i artikkelen fra 2005, ”Norske rusforebyggende programmer forutsetter at mottaker er bærer av norske tradisjoner og norsk kultur, og at verdiene og holdningene er basert på en vestlig individualistisk tenkning.”. I tillegg er det ikke alltid at rådene man gir, treffer like godt. Dette skyldes blant annet et annerledes syn på barneoppdragelse og grensesetting.

Basert på Sterk&Klar-programmet, har vi utviklet et forebyggingsprogram som retter seg spesielt mot minoritetsforeldre. Intro er tilpasset innholdsmessig slik at det treffer bedre, samtidig som budskapet er det samme som i Sterk&Klar, nemlig at foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, og at det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv. Vi holder Intro-foredrag på introduksjonsprogrammer, voksenopplæringer, organisasjoner med mer.