Hva mener partiene?

I år er det Stortingsvalg, og vi har laget en oversikt over hva de ulike partiene har skrevet om alkoholpolitikk i sine politiske program. 

Noen parti går i detaljer mens andre skriver mer generelt, og der noen partier skriver om alkoholpolitikk som del av sitt helsekapittel er det andre som tar en tilnærming til alkoholpolitikk i form av næringspolitikk.

Vi mener det er viktig at den kommende regjeringen har en kunnskapsbasert og solidarisk alkoholpolitikk. Alkohol må forstås som noe annet enn brød og melk, som krever en ansvarlig politikk for å holde forbruk og problemene lave.

Norge har en god alkoholpolitikk i dag, men vi ser stadig forsøk på å liberalisere denne. Vi håper at valget 2021 blir et godt valg for å sikre en kunnskapsbasert og solidarisk ruspolitikk for de neste fire årene.

Generelt fra partiprogrammene

Fremskrittspartiet mener den beste forebyggende alkohol- og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger.

Høyre vil føre en ruspolitikk som har som mål å forebygge rusproblemer og vil jobbe for å begrense de negative skadevirkningene som følger av narkotika og alkohol. 

 

Kristlig folkeparti vil sette ned et offentlig utvalg som skal fastslå tiltak for å nå målet om 10 % reduksjon av det skadelige alkoholforbruket innen 2025, og ytterligere reduksjon etter dette.

Senterpartiet vil arbeide for en nasjonal alkoholpolitisk strategi som sikrer at Norge når den vedtatte målsettingen om minst 10% reduksjon i det skadelige alkoholkonsumet innen 2021. Vil innføre krav til innholdsmerking av alkoholholdige drikkevarer.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil føre en restriktiv alkoholpolitikk. Sørge or retningslinjer for alkoholbruk på alle arbeidsplasser og styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen

Sosialistisk venstreparti vil legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol.

Rødt vil styrke forebyggende arbeid, rusfrie møteplasser, involvering av pårørende og tidlig hjelp til barn og unge i risikosonen. Anerkjenne arbeidslivet som en sentral arena for tidlig innsats og forebygging av rus- og avhengighetsproblematikk. 

Miljøpartiet de grønne vil videreføre en restriktiv alkoholpolitikk. Legge til rette for et godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren for å sikre forebyggende og faktabasert informasjon om rus og rusmiddelbruk blant unge. 

Hva skriver partiene om alkoholreklame

Alkoholindustrien bruker reklame fordi det virker. Les mer om hvorfor det norske alkoholreklameforbudet er blant Europas beste til å beskytte barn.

Vil generelt liberalisere alkoholpolitikken og fjerne reguleringer.

 
 

Vil opprettholde dagens forbud.

 
Arbeiderpartiet
 
 
 
 

Hva mener partiene om vinmonopol og tilgjengelighet?

Les mer om fordelene med den norske vinmonopolordningen.

Vil oppheve Vinmonopolet og tillate gårdssalg av alkohol uavhengig av alkoholstyrke. Vil ha 18-årsgrense for all alkoholholdig drikke. 

Vil ha Vinmonopolet, men tillate produkt opp til 8 % i butikk. Vil også utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdig drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Vil tillate salg av sterkøl og sider i butikk. Vil utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Vil videreutvikle Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel.

Vil opprettholde Vinmonopolets viktige samfunnsrolle og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder for at denne fungsjonen ivaretas. Vil ha samme aldersgrense og styrke alderskontroll av alkoholsalg.

Arbeiderpartiet

Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle. Vil tilrettelegge for gårdssalg av lokalprodusert alkoholholdige drikker.

Vil bevare vinmonopolet slik det er i dag.

Vil at det ikke skal forekomme alkoholsalg på bensinstasjonene.

Vil sikre Vinmonopolet.

Hva mener partiene om salgs- og skjenketider

Les mer om hvordan begrensninger i salgs og skjenketider gjør hverdagen tryggere for norske barn.

Vil fjerne regulering av åpnings- salgs- og skjenketider.

Vil utvide til kl. 23 inkludert lørdag i butikk, kl. 20 for Vinmonopolet.

Vil ha Vinmonopolet åpent til kl. 20 inkludert lørdag. Vil fjerne statlig regulering på dette og la hver enkelt kommune bestemme.

Vil redusere den alminnelige skjenketiden fra kl. 03.00 til kl. 02.00. 

 
Arbeiderpartiet
 
 
 

Vil gå mot ytterligere utvidelser av skjenketider.

Hva mener partiprogrammene om drikking på offentlig sted og i tilknytning til idrettsarrangementer

Trygge oppvekstarenaer forebygger rusproblematikk og mange andre typer sosiale problemer. 

Les mer om hvorfor barn bør slippe å forholde seg til drikking der de ferdes, og hvorfor det er viktig å holde idretts- og kulturarenaer alkoholfri slik at det også er trygt og attraktivt for barn og ungdom å delta. 

 

Vil fjerne forbudet mot å drikke på offentlig sted, og vil tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

Vil legge dette til kommunen, ikke statlig regulering.

Vil hegne om samfunnets alkoholfrie soner, og la idretten bli en del av dem. Vil opprettholde lovverket mot alkoholbruk på offentlig plass. 

Vil øke oppslutningene om alkoholfrie soner og sikre økt informasjon om skadevirkningene av alkoholbruk under svangerskapet. 

Arbeiderpartiet
 
 
 
 

Hva mener partiene om oljefondet og investeringer i alkohol?

Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) i Norge har idag mer enn 120 milliarder kroner investert i globale alkoholselskaper. Les mer om IOGTs kampanje «Oljefondets alkoholproblem»

 

Vil ikke bruke oljefondet som politisk verktøy - negative til flere produktuttrekk

Oljefondet er en veiviser for andre investorer og vi vil at fondet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål med sine investeringer.

Vil trekke Oljefondet ut av alkoholselskaper.

Vil at Oljefondet skal styrke sitt arbeid med etikk i sine investeringer og sin eierskapsutøvelse.

Arbeiderpartiet

Vil sørge for en mer helhetlig politisk styring av den ansvarlige forvaltningen.

Vil trekke Oljefondet ut av alkoholselskapene slik det allerede er gjort for tobakk.

Vil trekke Oljefondet ut av selskaper som reklamerer for alkohol.

Vil gi Oljefondet et oppdatert investeringsmandat der fondet innrettes mot å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Hva mener partiene om taxfree og innførsel av alkohol?

 

Vil beholde tax-free. Vil redusere særavgiftene på enkelte grensehandelutsatte varer.

Vil fjerne tax free.

Vil avvikle taxfree-ordningen.

Vil at Vinmonopolet skal overta.

Arbeiderpartiet
 

Vil avskaffe taxfree og redusere alkohol- og tobakkskvoten.

Vil at Vinmonopolet skal overta.

Vil fjerne innreisekvotene.

Hva mener partiene om prikksystem?

I 2016 ble det innført et nasjonalt regelverk som innebar at det skulle gis et bestemt antall prikker når det ble avdekket ulike brudd på salgs- eller skjenkereglene. Dersom en bevillingshaver får 12 prikker i løpet av to år skal kommunestyret inndra bevillingen i en uke, og ved flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes. Les mer om prikktildelingssystemet på helsedirektoratets nettside.

 
 
 

Arbeide for at prikkbelastningssystemet må strammes inn. Vil ha bedre og hyppigere kontroll.

Vil at kommunene får styrke sin stilling som alkoholpolitisk myndighet. Vil at reaksjoner på skjenking til mindreårige og til overstadig berusede personer skal skjerpes og kunne medføre tap av skjenkebevilling for en periode også ved første gangs hendelse.

Arbeiderpartiet
 
 

Vil at kommunene sikres spillerom til å bruke alkoholloven for å sikre arbeidsvilkåra i serveringsbransjen.

 
18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.