Forsterk ungdommens skepsis mot rusmidler!

I IOGTs arbeid for å forebygge rusproblemer blant unge, henvender vi oss til foreldrene fordi forskning viser at omsorgsfulle, grensesettende og samarbeidende foreldre er det beste for å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid. 

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) mener at IOGT er en ekstrem avholdsorganisasjon, og at avholdsfolk generelt ikke er egnet til å undervise andre om rusmiddelbruk.

"

Vi må spesielt være bevisste på hvordan vi skal unngå å normalisere bruken

"

Det kan i mange tilfeller være en fordel å ha erfaring om det man snakker om, men vi tviler sterkt på at man eksempelvis må ha eksperimentert med LSD for å forebygge at ungdom gjør det samme. I vårt forebyggingsarbeid er vi ikke så opptatt av hva våre formidlere har inntatt av rusmidler tidligere. Vi mener derimot at det er viktig at de vet noe om hva det er å være foreldre eller har erfaring med ungdomsarbeid.

Ungdom trenger troverdig rusopplysning. Men en god og langsiktig strategi for rusforebygging er å samtidig forsterke ungdommens skepsis mot rusmidler. Vi må spesielt være bevisste på hvordan vi skal unngå å normalisere bruken. Det er en positiv trend at alkoholforbruket blant ungdommer har gått ned de siste årene. På ungdomsskolen er det et flertall som ikke bruker alkohol, og bruken av andre rusmidler er liten. Det er viktigere å bygge på disse trendene enn å presentere FTRs informasjon om «sikrere bruk».

Sterk&Klar er IOGTs forebyggingsprogram for ungdomsskoleforeldre. 

Vi er også opptatt av hva FN, eller rettere sagt FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), sier om hva god forebygging er. De skriver blant annet at «hovedmålsettingen med rusforebygging er å støtte mennesker, særlig, men ikke bare, unge, i å unngå å bruke eller utsette bruken av rusmidler, eller hvis de allerede har debutert, å forebygge utvikling av skadelig rusbruk eller avhengighet.». Her er skadeforebygging ikke første prioritet. Derimot handler det om å utsette rusdebuten eller at unge ikke begynner å bruke rusmidler i det hele tatt. Dette er noe annet enn hva FTR står for hvor skadeforebygging er ment å erstatte fokuset på å forebygge bruk.

"

Rusforebygging må ta utgangspunkt i ungdommers grunner til å bruke rusmidler, heller enn effekten av rusmidlene

"

Vi kjenner ossheller ikke igjen i FTRs fremstilling av at vi i «bare sier nei». Men vi sier ikke bare et «ja, men vær litt forsiktige, da», heller. Ungdommer fortjener å få mer veiledning og støtte fra voksensamfunnet enn det. Rusforebygging må ta utgangspunkt i ungdommers grunner til å bruke rusmidler, heller enn effekten av rusmidlene. I Leo Ajkic sin rus-serie på NRK har vi sett både glede og sorg i tilknytning til rusmiddelbruk. Begge perspektivene er viktige. Ajkic sier at for å forstå hvorfor folk ruser seg, må vi forstå gleden.

Om rusbruk bare var destruktivt, ville det å drive rusforebygging vært mye enklere. Informasjonskampanjer, som FTRs Rusopplysningen med sin tilsynelatende «nøkterne og faktabaserte» informasjon, har begrenset effekt. Det skyldes at vi ikke bare handler i tråd med det vi har av kunnskap og fakta, men at vi påvirkes av andre rundt oss – vi er opptatt av hva andre tror og mener og hva vi antar at de forventer om hvordan vi skal oppføre oss.

Les også: De siste årene har vi sett en klar trend til reduksjon av ungdomsdrikkingen.

Derfor er det viktig å hjelpe dem å avsløre flertallsmisforståelser som at alle drikker mer enn deg selv, synliggjøre normene rundt alkohol og ikke minst vi må gi rom for trening av praktiske ferdigheter for at ungdommene skal kunne ta bevisste valg og gode valg for seg selv og vennekretsen. Vi kan ikke overlate ungdommer til seg selv med bruksanvisninger for hvordan rusmidler kan brukes tryggere, for helt trygt blir det aldri. Foreldre spiller en nøkkelrolle med sin mulighet til å støtte og påvirke sine barn. Foreldrerettede forebyggingsprogrammer som Sterk & klar er derfor også noe som finner god støtte i UNODCs standarder.

Les også: Foreldre er de viktigste forebyggerne

"

 Barn og unge trenger først og fremst voksne som bryr seg, meningsfulle fritidsaktiviteter og et voksensamfunn som gir en stemme til den tause majoriteten som ikke ønsker narkotika i skolegården, vennekretsen eller i sitt lokalsamfunn.

"

Vi er absolutt for informasjonskampanjer, også om hvordan man kan bruke rusmidler på en tryggere måte. Men som et supplement. Det er et godt råd til de av russen som drikker at de må sørge for å få i seg nok vann, få nok søvn og ha kontroll på alkoholinntaket og hverandre. Men det er et alvorlig feilgrep om denne typen informasjon blir hovedstrategien i rusforebyggingsarbeidet. Særlig rettet mot barn i ungdomsskolen slik FTR og MDG ønsker.

Det gir ingen tryggere rushverdag for noen. Barn og unge trenger først og fremst voksne som bryr seg, meningsfulle fritidsaktiviteter og et voksensamfunn som gir en stemme til den tause majoriteten som ikke ønsker narkotika i skolegården, vennekretsen eller i sitt lokalsamfunn.

Innlegget ble publisert på Midtnorsk debatt 6. januar 2022

Nyheter

22. juli er World brain day, og i år er fokuset på hjernehelse og forebygging. Det er en fin anledning til å lære mer om hvordan hjernen påvirkes av alkoholbruk. 

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.