Ungdom, utenforskap og rus

9.00-14.00 12. oktober 2018

Sted: IOGT-huset i Haugesund, Bjørgvingata 40

Målgruppe: ansatte/foresatte som jobber med eller er i kontakt med barn og ungdom, frivillige organisasjoner og lokalpolitikere         

Tid: 12. oktober  kl. 9-14

Sted: IOGT-huset i Haugesund, Bjørgvingata 40

Meld deg på

Om seminaret

Norge beskrives som et land med små forskjeller og like muligheter til alle. Likevel vet vi at de økonomiske forskjellene øker og at vi blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Hvordan påvirker disse utviklingstrekkene unges holdninger til og bruk av rusmidler?

Over en periode snakket man om en «ungdomsgenerasjon-prestasjon» som ruser seg mindre og er mer opptatt av å prestere på ulike arenaer i livet. Forskerne spør nå på om denne epoken er over. Ungdata-undersøkelsen fra 2018 viser at det er en økning i antallet ungdommer som er involvert i kriminalitet. Flere unge rapporterer også om fysiske og psykiske plager.

Alkoholbruken blant ungdom gikk i en periode ned, men ser nå ut til å flate ut. Det er blitt mer status i noen ungdomsmiljøer å drikke seg full og bruken av cannabis går opp. Det er samtidig store variasjoner - ungdommens bruk av rusmidler avhenger blant annet av alder, kjønn, hvor i landet/byen de bor og familiens landbakgrunn og sosioøkonomiske tilhørighet.

I dette seminaret vil vi belyse ulike sammenhenger mellom unges livssituasjon og rusbruk. Fagpersoner og våre ansatte vil også presentere noen forebyggingsstrategier som kan bidra til å gi unge en bedre start på livet.

Program for dagen

Kl. 09:00-09:10

Introduksjon for dagen
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT

Kl. 09:10-09:50

Ungdom, økonomisk ulikhet og rus
Patrick Lie Andersen, forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning.

Kl. 09:50-10:00

Pause

Kl. 10:00-10:45

Betydningen av kultur, migrasjon og rus
Espen Freng, spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus – Oslo

Kl. 10:45-11:00

Pause

Kl. 11:00-11:45

Er legalisering av cannabis løsningen?
Stig Erik Sørheim, internasjonal leder i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Kl.11:45-12:15

Lunsj med enkel matservering 

Kl. 12:15-12:45

Utfordringer og løsninger for ungdom som sliter på Karmøy og i Haugesund
Anne Therese Buer, leder/ungdomsveileder på møteplassen på Karmøy. Tidligere leder for narkotikagruppa ved Karmøy lensmannskontor.

Kl. 12:45-13:15

Forebygging som smitter - foreldreinvolvering i forebyggende arbeid
Mirjeta Emini, prosjektleder for Sterk&Klar i IOGT

Kl.13:15-13:30 

Pause

Kl.13:30-13:55

Fra utenforstående til enestående – kompenserende tiltak for familier med  levekårsutfordringer
Trude Sletteberg, prosjektleder for Enestående familier i IOGT

Kl.13:55-14:00

Avslutning

Innledere

Patrick Lie Andersen er forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Hans forskning retter seg mot sosial ulikhet generelt, med et spesielt fokus på ungdoms livssituasjon, sosial ulikhet, sosial klasse, utdanning, urbane områder og sosiale eliter. Han jobber nå med et prosjekt om ungdom og bosituasjon, og er prosjektleder for Ung i Bydel Grorud.

Espen Freng er spesialkonsulent II ved Kompetansesenter rus – Oslo. Han er utdannet sosialantropolog og har mange års erfaring innen feltet rus, psykisk helse og migrasjonsutfordringer. Han har også skrevet rapportene "Kultur og behandling", "Freeland" og "Vi lever i rus".

Stig Erik Sørheim er internasjonal leder i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan.

Anne-Therese Buer er leder/ungdomsveileder på Møteplassen på Karmøy. Hun har 15 års erfaring fra politiet der hun blant annet har jobbet med organisert kriminalitet i Oslo og som leder for narkotikagruppa ved Karmøy lensmannskontor. 

Mirjeta Emini er prosjektleder for Sterk&Klar i IOGT Norge. Hun har jobbet med vanskeligstilte barn i skoleverket i åtte år og med rusforebygging i åtte år.

Trude Sletteberg er regionkonsulent for og leder for enestående familier i IOGT Norge. Hun er utdannet pedagog og har allsidig erfaring fra barnehage, grunnskole og frivillig sektor ulike steder i Norge.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: