Intro

Forebygging er god integrering.

Norsk alkoholkultur et hinder

Vi vet at norsk alkoholkultur antas å være et hinder for integrering. Vi vet at kulturforskjeller er en utfordring i det rusforebyggende arbeidet. Som Yvonne Larsen (KoRus) skriver i artikkelen fra 2005, ”Norske rusforebyggende programmer forutsetter at mottaker er bærer av norske tradisjoner og norsk kultur, og at verdiene og holdningene er basert på en vestlig individualistisk tenkning.”. I tillegg er det ikke alltid at rådene man gir, treffer like godt. Dette skyldes blant annet et annerledes syn på barneoppdragelse og grensesetting.

Innvandrerungdom drikker mindre enn etnisk norsk ungdom. Holdningen til rus i innvandrermiljøene – mindre toleranse og aksept for fyll – er trolig beskyttende mot rusproblemer. Det er derfor viktig å støtte opp om dette i møtet med den norske alkoholkulturen.

Forbygging tilpasset andre kulturer

Basert på Sterk&Klar-programmet, har vi utviklet et forebyggingsprogram som retter seg spesielt mot minoritetsforeldre. Intro er tilpasset innholdsmessig slik at det treffer bedre, samtidig som budskapet er det samme som i Sterk&Klar, nemlig at foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, og at det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv. Vi holder Intro-foredrag på introduksjonsprogrammer, voksenopplæringer, organisasjoner med mer. Temaer er blant annet norsk alkoholkultur og alkoholpolitikk, hvorfor foreldreengasjement er viktig, og hvordan man som voksen kan engasjere seg i lokalsamfunnet.

intro@iogt.no

23 21 45 80

Kontaktperson:

Lidia Wasik

96805290

lidia@iogt.no