Åpent fagseminar: Trygg og rusfri ungdomstid

9.00-15.30 19. mars 2022

Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6

Pris: 250,- (gratis for IOGT-medlemmer)
Påmelding: innen 11. mars

Påmelding eksterne

Dette fagseminaret inngår også som en del av et helgeseminar for IOGT-medlemmer. 

Tid: Lørdag 19. mars kl. 09.00 - 15.30
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6 i Oslo

Spørsmål? Kontakt Svend Arne Hokstad, svend.arne.hokstad@iogt.no , 99093940

Er du med i IOGT, så oppfordrer vi deg til å få med deg hele helgen

Ungdom er ei særlig utsatt gruppe

Ungdom er ei særlig utsatt gruppe når det gjelder alkohol og andre illegale rusmidler. De er både kroppslig og sosialt i stor utvikling, og normer og vaner dannes sterkt i denne fasen av livet. Det er svært viktig å forebygge at unge utvikler sosiale og/eller helsemessige problemer på grunn av rusvaner.

Alkoholbruken blant ungdom gikk i en periode ned, men ser nå ut til å flate ut. Det er blitt mer status i noen ungdomsmiljøer å drikke seg full og bruken av cannabis går opp. Det er samtidig store variasjoner - ungdommens bruk av rusmidler avhenger blant annet av alder, kjønn, hvor i landet eller byen de bor og familiens landbakgrunn og sosioøkonomiske tilhørighet.

Les mer om ungdom og alkohol

I dette seminaret vil vi belyse ulike sammenhenger mellom unges livssituasjon og rusbruk, og fagpersoner presenterer forebyggingsstrategier som kan bidra til å sikre unge rusfrie arenaer.

Program:

09.00 - 09.05

Hanne Cecilie Widnes, Generalsekretær i IOGT i Norge
Introduksjon for dagen.

 

09.05 - 09.15

Kjersti Toppe, Barne- og familieminister
Hvordan sikre rusfri oppvekst for barn og unge?
Regjeringens arbeid med behandlings- og forebyggingsreform. 

 

09.15 - 10.25

Inger Lise Hansen, Generalsekretær i Actis - rusfeltets samarbeidsorgan
Ungdom og rus

Inger Lise Hansen er generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan og har bakgrunn som nestleder i KrF og leder i KrFU. Som generalsekretær i Acis vil hun være en premissleverandør og pådriver for utformingen av en ansvarlig ruspolitikk i Norge.

Hun vil trekke frem utfordringer og muligheter rundt det å forebygge rus blant ungdommer og legge til rette for en rusfri oppvekst.

 

 

10.25 - 10.40

 

10.40 - 11.25

Geir Riise , tidl. Generalsekretær i Den norske legeforening
Voksensamfunnets ansvar for en rusfri ungdomstid

Geir Riise Geir Riise har et langt og brennende engasjement for alkohol- og rusproblematikk. Han er tidl. Generalsekretær i Den norske legeforening og var en av redaktørene for Legeforeningens bok om Alkohol og helse. Han var også medredaktør for serien om rusproblemer i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Under sitt innlegg vil Geir Riise snakke om hvordan normene hos voksne påvirker ungdom og gode holdninger «smitter» – det samme gjør dårlige. Geir Riise mener at ingenting er skjebnebestemt, så handlingsrommet er stort - hvis vi som voksne vil bruke det. 

 

11.25 - 12.05

Klara Øverland, Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
Tilrettelegging for en rusfri ungdomstid - Risikofaktorer og forebygging i russetida
Igangsetting av aktive forebyggingstiltak – hele året. 

Klara Øverland er Førsteamanuensis, Psykologspesialist ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og forfatter av boken «Psykisk helse i skolen». Hun har omfattende forskerbakgrunn og har viet mye av sin forskning til barn og unge, som har gitt henne flere nasjonale og internasjonale priser.

Hun vil fortelle om hvordan vi kan tilrettelegge for en rusfri ungdomstid, med fokus på risikofaktorer og forebygging i russetiden. I foredraget vil hun legge frem nasjonale funn fra russerapporten og strafferegisteret og fortelle om politiets arbeid, erfaringer fra rektorer og helsesykepleiere på skolene og hvordan det forebyggende arbeidet videre er lagt opp.

 

 

12.05 - 12.50

Lunsj

12.50 – 13.05

Ingvild Halderaker, politisk rådgiver i IOGT i Norge
Alkohol utestenger ungdom
Ingvild Halderaker er Fylkesleder i Oslo KrFU, tidligere Politisk nestleder i UNGorg og arbeider i dag som politisk rådgiver i IOGT i Norge. Hun har et brennende engasjement for unge og for at det skal være lett å ta rusfrie valg.

Ingvild Halderaker vil fortelle om hvordan alkoholservering utestenger de under 18 fra mange aktiviteter på grunn av skjenkebestemmelser. Hun vil forklare hvorfor dette er et sosialt og demokratisk problem. 

 

13.05 -13.30

Dag Endal, Haugerud idrettsforening
Trygg ungdomstid gjennom gode rammer
Erfaringer med hvordan en skaper trygge og rusfrie arenaer for ungdom

Dag Endal er Oslos fylkesvinner til prisen Årets ildsjel 2021, driver nettsiden narkotikapolitikk.no og er mye tilstede i både nasjonale og lokale medier med sine gode kronikker og grundige debattinnlegg.

Han vil fortelle om hvordan lokale krefter (bydel og frivillige) samarbeider for å skape et trygt oppvekstmiljø, slik de gjør på Haugerud i Oslo gjennom Haugerud Idrettsforening.

 

 

13.30 - 13.45

Tone Østerdal, Norges konsertarrangører (NKA)
Hvordan tilrettelegge for gode konsertopplevelser for unge.
Utfordringer knyttet til alkoholservering.

Tone Østerdal er daglig leder i Norske konsertarrangører, har 15 års erfaring fra kunst- og kulturfeltet og er en sterk samfunnsdebattant for norsk kulturliv.

Tone Østerdal vil reise spørsmål om hvordan man inkluderer ungdom og ikke ekskluderer dem, på grunn av voksnes behov og krav om tilgang på alkohol.

 

13.45 - 14.00

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn
Beskytter idretten mot alkohol – klarer man å holde ungdom aktive hele ungdomstida?

Vålerenga Fotball har gjennom hele sin historie tatt samfunnsansvar relatert til ulike problemstillinger som hovedstaden har stått ovenfor. Siden 2008 har VIF Samfunn gjennom prosjektet «Inkludering» hatt som mål å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor samfunnet, og gi dem et meningsfylt fritidstilbud på lik linje med andre. Noen av målgruppene her er familier med lav inntekt, rusavhengige og personer med bakgrunn fra barnevernet.

Representanter fra VIF Samfunn vil fortelle om hvordan de tenker rundt klubbens sosiale ansvar og hvilke utfordringer de møter på grunn av rus. De vil også presentere tanker om hvordan de kan løse utfordringene og hvilke verktøy de har for å møte unge med rusproblemer.

 

 

14.00 - 14.20

Pause

 

14.20 – 15.30

Paneldebatt med ungdomspartiene

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk