Hva mener partiene

Vi har gått gjennom valgprogrammene for å finne ut hva de mener i saker som er viktige for å bidra til at flere får en alkoholfri barndom.

Hva sier partiprogrammene om:

Les også hva partiene svarte da Actis stilte følgende spørsmål:

Generelt fra partiprogrammene

Fremskrittspartiet mener den beste forebyggende alkohol- og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger.

Høyre vil føre en ruspolitikk som har som mål å forebygge rusproblemer og vil jobbe for å begrense de negative skadevirkningene som følger av narkotika og alkohol. 

 

Kristlig folkeparti vil sette ned et offentlig utvalg som skal fastslå tiltak for å nå målet om 10 % reduksjon av det skadelige alkoholforbruket innen 2025, og ytterligere reduksjon etter dette.

Senterpartiet vil arbeide for en nasjonal alkoholpolitisk strategi som sikrer at Norge når den vedtatte målsettingen om minst 10% reduksjon i det skadelige alkoholkonsumet innen 2021. Vil innføre krav til innholdsmerking av alkoholholdige drikkevarer.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil føre en restriktiv alkoholpolitikk. Sørge or retningslinjer for alkoholbruk på alle arbeidsplasser og styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen

Sosialistisk venstreparti vil legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol.

Rødt vil styrke forebyggende arbeid, rusfrie møteplasser, involvering av pårørende og tidlig hjelp til barn og unge i risikosonen. Anerkjenne arbeidslivet som en sentral arena for tidlig innsats og forebygging av rus- og avhengighetsproblematikk. 

Miljøpartiet de grønne vil videreføre en restriktiv alkoholpolitikk. Legge til rette for et godt samarbeid mellom skoler og helsesektoren for å sikre forebyggende og faktabasert informasjon om rus og rusmiddelbruk blant unge. 

Hva skriver partiene om alkoholreklame

Alkoholindustrien bruker reklame fordi det virker. Det får ungdom og andre til å begynne å drikke, og de som drikker til å drikke mer. Les mer om hvorfor det norske alkoholreklameforbudet er blant Europas beste til å beskytte barn.

Vil generelt liberalisere alkoholpolitikken og fjerne reguleringer.

 
 

Vil opprettholde dagens forbud.

 
Arbeiderpartiet
 
 
 
 

Hva mener partiene om vinmonopol og tilgjengelighet?

90 000 barn, nesten hvert tiende barn, lever med minst en forelder som misbruker alkohol. Det tar gjerne 10-12 år før et alkoholproblem oppdages eller innrømmes og i den tiden vokser barna opp uten hjelp.

Forskningen er tydelig på at alkoholskader henger sammen med det totale forbruket av alkohol i samfunnet, og at den beste måten å redusere skadelig forbruk på er brede forebyggende tiltak som reduserer bruken i hele befolkningen.

Les mer om hvordan vinmonopolordningen og andre politiske virkemidler gjør hverdagen tryggere for norske barn.

Vil oppheve Vinmonopolet og tillate gårdssalg av alkohol uavhengig av alkoholstyrke. Vil ha 18-årsgrense for all alkoholholdig drikke. 

Vil ha Vinmonopolet, men tillate produkt opp til 8 % i butikk. Vil også utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdig drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Vil tillate salg av sterkøl og sider i butikk. Vil utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Vil videreutvikle Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel.

Vil opprettholde Vinmonopolets viktige samfunnsrolle og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder for at denne fungsjonen ivaretas. Vil ha samme aldersgrense og styrke alderskontroll av alkoholsalg.

Arbeiderpartiet

Vil opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle. Vil tilrettelegge for gårdssalg av lokalprodusert alkoholholdige drikker.

Vil bevare vinmonopolet slik det er i dag.

Vil at det ikke skal forekomme alkoholsalg på bensinstasjonene.

Vil sikre Vinmonopolet.

Hva mener partiene om salgs- og skjenketider

Vil fjerne regulering av åpnings- salgs- og skjenketider.

Vil utvide til kl. 23 inkludert lørdag i butikk, kl. 20 for Vinmonopolet.

Vil ha Vinmonopolet åpent til kl. 20 inkludert lørdag. Vil fjerne statlig regulering på dette og la hver enkelt kommune bestemme.

Vil redusere den alminnelige skjenketiden fra kl. 03.00 til kl. 02.00. 

 
Arbeiderpartiet
 
 
 

Vil gå mot ytterligere utvidelser av skjenketider.

Hva mener partiprogrammene om drikking på offentlig sted og i tilknytning til idrettsarrangementer

Trygge oppvekstarenaer forebygger rusproblematikk og mange andre typer sosiale problemer. Derfor må vi gi barn og ungdom attraktive, varierte og tilgjengelige rusfrie fritidstilbud.

Les mer om hvorfor barn bør slippe å forholde seg til drikking der de ferdes, og hvorfor det er viktig å holde idretts- og kulturarenaer alkoholfri slik at det også er trygt og attraktivt for barn og ungdom å delta. 

 

Vil fjerne forbudet mot å drikke på offentlig sted, og vil tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

Vil legge dette til kommunen, ikke statlig regulering.

Vil hegne om samfunnets alkoholfrie soner, og la idretten bli en del av dem. Vil opprettholde lovverket mot alkoholbruk på offentlig plass. 

Vil øke oppslutningene om alkoholfrie soner og sikre økt informasjon om skadevirkningene av alkoholbruk under svangerskapet. 

Arbeiderpartiet
 
 
 
 
18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.