Hvordan forebygge at unge skades av rusmidler?

- Kristiansand er en by for alle, sa varaordfører Erik Rostoft da IOGT inviterte til fagseminar i byen. Han påpekte at det må legges vekt på tilrettelegging av både det organiserte og uorganiserte ungdomslivet. 

På den siste dagen i mai, i strålende sommervær, la Teateret i Kristiansand forholdene til rette for et godt fagseminar i regi av IOGT i Norge. Lokale politikere, fagpersoner samt engasjerte foreldre og andre voksenpersoner fylte biscenesalen. Både fra innledersiden og fra salen kom det meget tydelig fram at tematikken i fagseminaret skapte stort engasjement og entusiasme.

En by for alle

Varaordfører Erik Rostoft ønsket velkommen til Kristiansand og takket IOGT i Norge for initiativet. Han påpekte viktigheten av at Kristiansand er en by for alle, og at det må legges vekt på tilrettelegging av både det organiserte og uorganiserte ungdomslivet. Dette er viktige arenaer, og  voksensamfunnet har et stort ansvar. Han orienterte om at kommunen var særlig opptatt av barnefattigdom, utenforskap, familier i varig lavinntekt, gode skoler, gode bydeler, flere møteplasser for unge, frivilligheten, rusfrie lavterskeltilbud til unge samt dialogmøter.

Problemene løses best gjennom befolkningsstrategier

Deretter ble forskningen til Inger Synnøve Moan – seniorforsker, Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet, presentert med tittelen «Alkohol – vårt favorittrusmiddel og største rusproblem». I dette innlegget ble det redegjort for alkoholbruk i Norge og hvordan totalforbruket beregnes. De betydelige endringene i befolkningens drikkemønster, hvor andelen med risikofylt konsum hadde økt, ble grundig gjennomgått. Det ble framhevet at problemene best kan løses gjennom befolkningsstrategier, og ikke bare gjennom tiltak mot dem som drikker mest.

De juridiske endringene gjør det vanskeligere å hjelpe unge

Politioverbetjentene Wenche Reme Mosvold og Kristina Undheim Skisland holdt et engasjert innlegg om endret arbeidspraksis hos politiet, og hva dette fører dette til. Et sentralt poeng i innlegget var at de juridiske endringene og presiseringene i større grad er relevante for de regelrett rusmiddelavhengige, og at de derfor i mindre grad er treffende for unge. De unge ønsker ikke hjelp, og anser heller ikke at de ikke har et problem – de har det bare gøy. I Kristiansand er det 9230 innbyggere under 18 år. Av disse er 370  anmeldt for et kriminelt forhold, de fleste engangsforhold. Antallet med fire eller flere forhold er 37.

Viktigheten av å tilby alternativer til uønsket atferd ble sterkt framhevet. Mange unge lar seg «lede inn i problemer» av eldre ungdommer. De nye retningslinjene har medført at det er vanskeligere å trenge inn i ungdomskriminelle miljøer. Derfor er antall straffesaker og påtaleunnlatelser lavt, mens politietterretning tyder på at omfanget av rusmiddelproblematikk er temmelig høyt. Det er hjemmel i Politiloven til å kalle inn unge med foresatte til bekymringssamtale. Dette er et virkemiddel som trolig bør utnyttes mer. Politioverbetjentene understreket viktigheten av trygge voksne og gode rollemodeller.

Problemene får vokse seg større før de blir tatt tak i

Yngvild Grummedal, leder av forebyggende avdeling Kristiansand kommune, holdt et engasjert og tydelig innlegg om viktigheten av å stå sterkere sammen for barn og unge. Hun pekte på at utfordringsbildet er blitt mer krevende, og at det blir avdekket problemer blant stadig yngre barn – i aldersgruppen 12-15 år. Konsekvensen av at stadig færre blir avdekket og havner på «påtaleunnlatelse med vilkår», er at problemene har blitt langt større når de først blir tatt tak i. Tiltak som skaper medvirkning og holder ungdom engasjert, er viktig. Dette gir dem mestringstro og holder dem borte fra risikoarenaer. Foreldre og skolen blir framholdt som de viktigste forebyggerne. Frivillighet ble løftet fram som vesentlig for å skape alternativene som gjør det lett å ta rusfrie valg.

Foreldre er de viktigste forebyggerne

Arne Klyve, som er faglig rådgiver i forebyggingsprogrammet Sterk&Klar, redegjorde for betydningen av foreldrene i det forebyggende arbeidet. Han pekte på at foreldre og besteforeldre er den største uforløste ressursen med hensyn til rusmiddelforebygging og en rekke andre problemer. Barns holdninger og atferd formes i stor grad i hjemmet. Foreldre har derfor stor betydning som forbilder. Kunnskapsbaserte opplæringsprogrammer, som Sterk&Klar, er svært viktige for å mobilisere og styrke foreldreressursene. Videre pekte han på at vi bør prioritere de universelle tiltakene fordi de når store deler av befolkningen  – familie, skole, barnehage med videre.

Ungdommer er mestere i å skjule problemer

Odd Bjarne Vigre-Sandvold er lektor i den videregående skolen, og presenterte funn i sin mastergradsoppgave “Hvordan kan læreren være en ressurs i det rusforebyggende arbeidet?”. Han innledet med å fortelle om ungdom som er mestere i å skjule problemer, og at mange finner mål og retning i livene sine når de blir inkludert i rusmiddelfellesskap. Både når det gjelder særlig risikoutsatt ungdom, men også i alminnelighet, er det viktig å fange opp disse tidlig. En liten kursendring i starten på ei reise gir store utslag, og er langt mer effektivt, enn store korreksjoner når problemene har hopet seg opp. Han poengterte at i skolen foregår det mye lærings- og helsefremmende arbeid, og når lærere lykkes, er skolen utvilsomt den viktigste arenaen i samfunnet. Aldri før har læreren vært viktigere for de unges fremtid enn i dag. Han har imidlertid avdekket at:

  • 9 av 10 lærere mangler kompetanse fra utdannelsen.
  • På tross av relativt lange lærerkarrierer, oppga bare 16 av de totalt 35 lærerne å ha mottatt kompetanseheving innen rusproblematikk på arbeidsstedet sitt.
  • 2 av 3 lærere uttrykker også behov for veiledning.
  • Lærerne rapporterte om et økende antall elever med rusproblematikk.

Effekten av å øke kompetansen blant lærere vil trolig være et viktig tiltak for rusmiddelforebyggingssaken.

Næringspolitikk settes framfor helse- og sosialpolitikken

Viggo Lütcherath – representant for KrF i Kristiansand bystyre, oppvekstutvalget, kommuneoverlege i Lindesnes –  redegjorde for sine erfaringer og vurderinger knyttet til Kristiansand kommunes forebyggingspolitikk. Han har også i åtte år vært styreleder i ECAD (Europeiske byer mot narkotika). Han berømmet kommunens administrasjon for lojalt å følge opp den vedtatte alkoholpolitiske handlingsplanen. Imidlertid er det slik at kommunens politikere i en rekke saker setter sin egen handlingsplan til side og gir bevillinger i motstrid til den. Næringspolitikk settes framfor helse- og sosialpolitikken. Han orienterte også om gode resultater ved Jegersberg gård, et medikamentfritt rehabiliteringssted for rusmiddelavhengighet. I løpet av ti år er mer enn 100 personer behandlet, og om lag 70 % holder seg rusfrie. Han løftet også fram Islandsmodellen som et eksempel å strekke seg etter. Han avsluttet med å framheve de tre viktigste faktorene for rusmiddelforebygging blant unge: Foreldre – foreldre – foreldre.

En rød tråd i alle innleggene er viktigheten av foreldrene og skolen som de viktigste forebyggerne. For at det skal være lett for ungdommen å ta rusfrie valg, må det være attraktive, relevante og tilrettelagte arenaer som de kan bli inkludert i. Her ble både kommunes og frivillighetens rolle vektlagt. Kommunens ansvar for å utvikle og følge et alkoholpolitisk regel- og planverk som setter helse- framfor næringspolitikk, er viktig, men blir ikke nødvendigvis etterlevd i Kristiansand.

Nyheter

22. juli er World brain day, og i år er fokuset på hjernehelse og forebygging. Det er en fin anledning til å lære mer om hvordan hjernen påvirkes av alkoholbruk. 

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.